སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ཅུ་ལ་བཱོན་སྤེལ་ཁང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།- ༡༩/༠༧/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་སློབ་ཕྲུག་༡༠ ལུ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།