སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ཇ་པཱན་གཞུང་གི་༼མེགསི་༽ གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོདཔ།- ༢༠/༠༥/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ཇ་པཱན་གཞུང་གི་འོག་ལུ་ ༼མེགསི་༽ གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཁག་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས།  ཁ་གསལ།