སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ མེགསི་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ་དང་ལས་འཆར།- ༡༤/༠༦/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཇ་པཱན་གཞུང་གི་ མེགསི་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།