སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ སྔོན་འགྲོ་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།- ༢༦/༠༧/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ སྔོན་འགྲོ་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

༡. ཆོས་རྒྱ྄གས་ཀྱི་་ས་གནས།

༢. ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

༣. སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མིའི་གྲངས་ཐོ།