སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ཡུ་ཨེས་ཨེ་ལུ་ ནང་དོན་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུའི་ཐོ།- ༧/༠༧/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡུ་ཨེས་ཨེ་ལུ་ ནང་དོན་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།