སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་མགྱོགས་འགྲོས་དང་གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་།- ༢༠/༡༢/༢༠༡༦།

སྤྱི་ཚེས་༦/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༨༦ པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ གཤམ་གསལ་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།

གཟེངས་ཐོན་གོ་གནས་ཡར་སེང་།

མགྱོགས་འགྲོས་གོ་གནས་ཡར་སེང་།