སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ ཨཱསི་ཊེ་ལི་ཡཱན་སློབ་གཉེར་གྲོགས་ནང་ལེན།- ༢༧/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ ཨཱསི་ཊེ་ལི་ཡཱན་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ དང་འདོད་ཅན་དང་ཚད་གཞི་ཚང་མི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།