སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ འི་སློབ་དུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།- ༢༦/༠༣/༢༠༡༩།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ འི་སློབ་དུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ས་སྟོང་ ༤༡ ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།