སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ ཨོསི་ཏྲ་ལི་ཡའི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་ལུ་སྒོ་ཕྱེ་ཡོདཔ་ཨིན།- ༧/༠༢/༢༠༡༩།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ ཨོསི་ཏྲ་ལི་ཡའི་སོབ་གཉེར་གྲོགས་
རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་འདི་སྒོ་ཕྱེ་ཡོདཔ་ལས་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་བརྡ་ལན་
འབདཝ་ཨིནམ་དང་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནིའི་མཇུག་གི་ཟླ་ཚེས་ འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠༤/༢༠༡༩ ཚུན་ཨིན། ཁ་གསལ་གཟིགས་གནང་།