སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ངག་ཐོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་ དུས་ཚོད་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས།- ༢/༠༣/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ངག་ཐོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་ དུས་ཚོད་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།