སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ལོའི་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་མིའི་ཁྱབ་བསྒྲགས།༼ཞི་གཡོགཔ་༽- ༤/༠༣/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ལོའི་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།