སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ནང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས།- ༨/༠༣/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ནང་ལེན་གྱི་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།(ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ) ཁ་གསལ།