སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུག་ནིའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས།- ༢/༠༤/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ས་སྟོང་ ༡༥ ཡོད་མི་འདི་ ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།