སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ རྒྱ་གཞུང་(འབྲུག་གཞུང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ) ནང་ལེན།- ༢/༠༣/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ རྒྱ་གཞུང་ (འབྲུག་གཞུང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ) ནང་ལེན་གྱི་ ས་སྟོང་ ༡༥ ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།