སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གསལ་བསྒྲགས།- ༣༡/༠༧/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བཟོ་གྲྭ་དང་ལམ་སྲོལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ཚོགས་འདི་ནང་ སོ་ནམ་དང་མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།