སློབ་དུས་ ༢༠༡༩ ལོའི་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས།- ༡༢/༠༢/༢༠༡༩།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སློབ་དུས་ ༢༠༡༩ ལོའི་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཕྱི་སེལ་གྲུམ་མི་ཚུ་ གདམ་འཐུ་དྲི་ལན་གྱི་དོན་ལུ་གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དང་ལེན་མཛད་གནང་།
དྲི་ལན་གྱི་ཚེས་གྲངས། སྤྱི་ཚེས་ ༡༣-༡༤/༠༢/༢༠༡༩
ས་གནས།    ཞི་ལྷན་གྱི་སྤྱི་དོན་ཁང་ནང་།དུས་ཚོད།
དུས་ཚོད། ༩:༠༠ ལས།

ཁ་གསལ་གཟིགས་གནང་།