སློབ་སྟོན་རྩ་གཞུང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ།- ༦/༠༦/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་སློབ་དཔོན་ ༡༥ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།    ཁ་གསལ།