སློབ་སྟོན་སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ།- ༡/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།