དབྱེ་ཁག་གི་གཏན་འཛོད།ཕྱི་སེལ་ཐོ།

ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་འོང་འབབ་ལས་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ། Post Views: 815

ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱ་གར་བདག་སྐྱོང་ལས་གཡོག་ མི་དམང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ། Post Views: 839

ཇ་པཱན་གཞུང་གི་ མེགསི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ ཇ་པཱན་གཞུང་གི་ མེགསི་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་ཡོད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ། Post Views: 855