Mid Term Review of IWP for civil servants following Financial Year open till January 31,2019. Time extension for Evaluation of IWP for Civil Servants following Calendar Year till February 28,2019. For Max System visit http://max.rcsc.gov.bt/Login

གནས་ཚུལ་གསརཔ།

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།༼མཐུན་ཕྱོགས་གནས་སོར་ཐོག་༽ ~༡༡/༠༧/༢༠༡༨།

389 total views, 3 views today

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་ཐོག་ཞི་གཡོགཔ་ སྤྱི་གཡོག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་གནས་སོར་ཐོག་ལུ་ གཤམ་གསལ་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ་གཟིགས་གནང་།

གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས། ~༢༨/༠༦/༢༠༡༨།

324 total views, 2 views today

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ རྒྱ་གཞུང་འོང་འབབ་ལས་གཡོག་གི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༩/༠༦/༢༠༡༨ ལུ་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་གི་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། ~༢༧/༠༦/༢༠༡༨།

273 total views, 2 views today

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ ཡིག་སྐྱེལ་པ་༡ གི་ས་སྟོང་ཡོདཔ་ལས་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་གནང་། ཁ་གསལ།