པི་ཨེན་ཨེས་ཀྲི/མེགསཊ་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།- ༡༦/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ པི་ཨེན་ཨེས་ཀྲི/མེགསཊ་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་འོག་ལུ་ ན་ནོ་སེཏི་ལའིཊ་གུར་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།