རྒྱ་གར་ནགས་ཚལ་ལས་གཡོག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས།- ༡༤/༠༦/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་ ནགས་ཚལ་ལས་གཡོག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།ཁ་གསལ།