ལྟ་སྐྱོར་གོངམ་གི་གནས་རིམ་ནང་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་གོ་གནས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་ཕན་བདེའི་ཕན་འདེབས་མ་དངུལ་བསྡུ་ཐངས།- ༣༡/༡༠/༢༠༡༦།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ཡ་གྱལ་ཅིག་སྦེ་ཞི་གཡོག་ནང་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཞི་བཀོད་ནང་ ལྟ་སྐྱོར་གོངམ་གི་དབྱེ་ཁག་ཅིག་འགོ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།   ཁ་གསལ།