ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གི་ མི་དམང་/ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས།- ༢༩/༠༣/༢༠༡༦།

ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གི་ མི་དམང་/ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ པ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལས་༣༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ཚོགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།   ཁ་གསལ།