སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ནེཧ་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས།- ༢༦/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ནེཧ་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།    ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ།   བཙུག་འཐུའི་ཚད་གཞི།