དབྱེ་ཁག་གི་གཏན་འཛོད།ཕྱི་སེལ་ཐོ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ཡུ་ཨེས་ཨེ་ལུ་ ནང་དོན་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུའི་ཐོ།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡུ་ཨེས་ཨེ་ལུ་ ནང་དོན་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 849

རྒྱ་གར་འོང་འབབ་ལས་གཡོག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་འོང་འབབ་ལས་གཡོག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འབད་བའི་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 840

རྒྱ་གར་ནགས་ཚལ་ལས་གཡོག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་ ནགས་ཚལ་ལས་གཡོག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།ཁ་གསལ། Post Views: 819