དབྱེ་ཁག་གི་གཏན་འཛོད།གཡོག་གི་ས་སྟོང།

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཉམ་བསྡབས་ཁག་འབག་ཐོག་ལུ་ གཤམ་ལུ་འཁོད་པའི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 2,620

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། མདོ་ཆེན། མི་མང་གསོ་བའི་ཤས་ཁུངས། གསོ་བའི་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 2,324

ས་སྟོང་བསྐྱར་བསྒྲགས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་འཁོད་ས་སྟོང་ནང་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 2,113