དབྱེ་ཁག་གི་གཏན་འཛོད།ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།༼ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར།༽

233 total views, no views today

233 total views, no views today རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་ཐོག་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

76 total views, no views today

76 total views, no views today རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།

ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས།(ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་)

145 total views, no views today

145 total views, no views today འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་གྱི་ཐོག་ལུ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན་པས། ཁ་གསལ།