དབྱེ་ཁག་གི་གཏན་འཛོད།ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།༼ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར།༽

637 total views, 2 views today

637 total views, 2 views today རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་ཐོག་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

166 total views, 2 views today

166 total views, 2 views today རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།

ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས།(ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་)

243 total views, 1 views today

243 total views, 1 views today འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་གྱི་ཐོག་ལུ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན་པས། ཁ་གསལ།