རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏན་མཛོད།: Ugyen Zangmo

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 1,244

ས་སྟོང་བསྐྱར་བསྒྲགས། མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་ས་སྟོང་གི་དོན་ལུ་ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 552

འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་༢༠༢༠ གི་དངོས་གཞི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་མཐོ་གཏུག་གྲུབ་འབྲས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོའི་འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་མཐོ་གཏུག་གི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཐོག་དང་ངག་ཐོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་གུར་མཐོ་གཏུག་བཙུགས་མི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐུགས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 534